Standardvilkår

Sist revidert 24. januar 2017

Innledning

Disse vilkår definerer kontraktsforholdet mellom Trollbinde AS (918 430 504 MVA) og kunden når kunden bestiller tjenester fra Trollbinde AS og andre vilkår ikke er skriftlig avtalt.

 

Fremdriftsplan

Trollbinde AS utarbeider en fremdriftsplan for leveransen. En forutsetning for avtalt leveransetid er at kunden utfører sine oppgaver innenfor de frister som er satt i fremdriftsplanen og som bestemmes løpende i prosjektet.

 

Endringer

Dersom kunden ønsker endringer i avtalte tjenester, må det kommuniseres skriftlig til Trollbinde AS. Fremdriftsplan og eventuell beskrivelse justeres og oversendes kunden når endringene er akseptert. Eventuelle endringer i godtgjørelsen skal også meddeles. Hvis et påbegynt prosjekt stanses eller avbestilles, vil allerede utførte tjenester faktureres.

 

Beregning av godtgjørelse

Dersom det ikke er beskrevet og avtalt en fast pris på prosjektet, beregnes godtgjørelsen i samsvar med gjeldende timesats for den aktuelle tjenesten. Innkjøp av varer og tjenester fra underleverandører i tilknytning til prosjektet, kommer i tillegg. Eksempler på slike utlegg er trykksaker, fotografer, illustrasjoner, grafisk design, innkjøp av bilder, fonter, tjenester som leveres av tredjepart som SquareSpace, Shopify, Facebook og lignende. Alle priser er angitt eks. mva. og andre offentlige skatter og avgifter, som kommer i tillegg. Ved innkjøp i annen valuta enn norske kroner, har Trollbinde AS rett til å få dekket eventuelt valutatap. Ved innkjøp fra tredjepart, er det hensiktsmessig at tredjepart fakturerer kunden direkte. I de tilfellene hvor det ikke er praktisk mulig, kan Trollbinde AS belaste innkjøp med et generelt påslag på 7 %.

 

Oppgjør

Trollbinde AS kan fakturere inntil 50 % av totalbudsjettet ved prosjektets oppstart. Det kan foretas løpende fakturering hver 14. dag og sluttfakturering ved sluttlevering, eller kun faktura ved sluttlevering. Fakturaer forfaller til betaling 14 dager fra fakturadato så fremt ikke annet er avtalt. Fakturaer sendes per e-post så fremt ikke annet er avtalt.

 

Mislighold

Ved mislighold fra kundens side, har Trollbinde AS rett til å stanse eller tilbakeholde sine ytelser. Leveransen kan ikke disponeres eller utnyttes av kunden på noen måte som omtalt i åndsverkloven §2 før godtgjørelsen er betalt i sin helhet, med mindre Trollbinde AS har gitt uttrykkelig samtykke til det.

Godkjennelse av resultat

Ved kundens godkjenning av prosjektet, uavhengig av medie, overtar kunden ansvaret for originalens endelige utforming. Eventuelle feil som ikke oppdages i denne runden, er ikke Trollbinde AS' ansvar. Trollbinde AS har heller ikke ansvar for feil som kan oppstå i etterfølgende bruk utført av andre, for eksempel ved redigering av hjemmesider eller administrasjon av kontoer i sosiale medier.

 

Rettigheter

Kunden har, etter at godtgjørelse er utbetalt, bruksrett til tjenestene som er levert i forbindelse med prosjektet, i det omfang og på de områder som er avtalt. Trollbinde AS, inkludert underleverandører, har og beholder opphavsretten og andre rettigheter tilknyttet prosjektet dersom ikke annet er uttrykkelig avtalt. Trollbinde AS, inkludert underleverandører, kan vise arbeidene som reklame for egen virksomhet, samt ved festivaler, konkurranser eller liknende arrangement. Trollbinde AS kan tillate at prosjektet og elementer som har fremkommet i dette inngår i pressedekning som omhandler markedsføring, digital synlighet, tekst og foto.

 

Konfidensialitet

Trollbinde AS vil bevare taushet omkring kundens planer og prosjekter inntil kunden har samtykket til at informasjon om prosjektet deles med utenforstående. Taushetsplikten omfatter ikke design og andre forhold som er offentliggjort av kunden eller med kundens samtykke.

 

Meddelelser

Alle meddelelser som gis mellom partene, skal gis skriftlig til den representanten som er angitt i beskrivelsen og til den adressen som er angitt der.

 

Tvister

Disse vilkår utfylles av norsk rett. Alle tvister mellom partene skal først søkes løst ved utenrettslig mekling i samsvar med tvistelovens kapittel 7. Oppland er verneting for alle tvister mellom partene.